2020 Fall nyu MFE-Fin-FinMath 录取榜

New York University(纽约大学)-MFE-FIN-FINMATH专业

根据一亩三分地录取汇报数据统计,40位同学拿到了2020 FALL NYU MFE-FIN-FINMATH的录取, 录取同学的本科GPA中位数为3.87, GRE中位数为326, 托福中位范围为 98-110

2020-Fall-nyu录取
Offer捷报

性价比最高的 Personal Statement Resume 修改服务, 欢迎小伙伴们来这个帖子给你的Editor写review拿积分.

发布时间论坛用户录取学校录取专业录取学年录取结果联系方式
6 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
6 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD小奖
8 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
8 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
9 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD小奖
9 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD小奖
9 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD小奖
9 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD小奖
9 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前New York UniversityMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
10 个月前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD无奖
1 年前NYUMFE/Fin/FinMath2020-FallAD小奖
规则: